تجهیزات ثابت

طراحی مخازن ذخیره با استفاده از استانداردهای API و BSStorage Tanks

در این بخش جزوات و مطالب آموزشی مرتبط با طراحی مخازن ذخیره بر اساس استانداردهای API و BS و همچنین طراحی مخازن ذخیره با استفاده از نرم افزار TANK قرار داده شده است.این مطالب به طور عمده توسط مدرسان مجرب شرکت مهندسی پردادپترودانش تهیه و جمع آوری گردیده و در دوره های آموزشی این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.
1- منتخب فایل ارائه مدرس در خصوص طراحی مخازن ذخیره با استفاده از استانداردهای API و BSطراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME SecVIII-Div 1

 

 

 

در این بخش جزوات و مطالب آموزشی مرتبط با طراحی مخازن تحت فشار بر پایه استانداردهای ASME و همچنین طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PV Elite قرار داده شده است.

 

این مطالب به طور عمده توسط مدرسان مجرب شرکت مهندسی پردادپترودانش تهیه و جمع آوری گردیده و در دوره های آموزشی این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1- منتخب فایل ارائه مدرس در خصوص طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از کد ASME

 

 

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار