تجهیزات دوار

آشنایی با انواع پمپها و روشهای طراحی آنها

در این قسمت کتابها و جزوات آموزشی و مدارک مربوط به آشنایی با انواع پمپها و روشهای طراحی آنها ارائه می گردد.

1- Pump Handbook-McGRAW-HILL

2- Centrifugal Pumps -Design & Application

3- Pumping Station Design

آشنایی با انواع کمپرسورها و روشهای طراحی آنها

در این قسمت کتابها و جزوات آموزشی و مدارک مربوط به آشنایی با انواع کمپرسورها و روشهای طراحی آنها ارائه می گردد.

1- Compressors and Compressed Air Systems


2- Compressors-Selection & Sizing

 

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار