دوره آموزشی سيلابس دوره رله و حفاظت شبکه های الکتریکی LV با نرم افزار ETAP

1.آشنايي با نرم افزار ETAP

معرفي مجموعه نرم افزاري ETAP و بررسي قابليت هاي عملياتي هر يك از ماژول هاي آن

نحوه ساخت پروژه جديد

معرفي المان هاي مورد نياز جهت ترسيم دياگران تك خطي و نحوه ورود اطلاعات آنها

روش ترسيم و ويرايش دياگرام تك خطي و ورود اطلاعات مورد نياز به شبكه

IMPORT  و EXPORT كردن اطلاعات پروژه

معرفي LIBRARY

2.مقدمات دوره حفاطت

تعريف حفاظت و كاربرد آن 

ورودي و پارامترهاي مورد نياز جهت حفاظت و هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي ( COORDINATION)

خروجي هاي مطالعات حفاظتي ( تهيه  SETTING TABLE  و دياگرام هاي حفاظتي)

آشنايي با منحني TCC

آشنايي با منحني هاي DAMAGE CURVE تجهيزات مهم شبكه

بررسي انواع روش هاي حفاظتي

3.كليدهاي فشار ضعيف

بررسي كليدهاي MCB و مشخصات آنها

بررسي كليدهاي MPCB و مشخصات آنها

بررسي كليدهاي MCCB و مشخصات آنها

بررسي كليدهاي RCB و مشخصات آنها

بررسي كليدهاي ACB و مشخصات آنها

4.ترانس هاي جرياني و ولتاژي

كاربرد، مزايا و معايب CT و PT‌ها

تعيين نسبت تبديل 

كلاس CT ، بردن و ولتاژ زانويي

انواع CT و PT ها و كاربردهاي آن

معرفي و بررسي مدارات CT و PT ها

5.رله هاي حفاظتي و فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت

بررسي انواع رله هاي حفاظتي و مشخصات آنها

بررسي انواع منحني هاي موجود DT و IDMT

بررسي انواع منحني هاي IDMT از قبيل NORMAL INVERSE, VERY INVERSE , EXTEREMELY INVERSEو ...

تعيين مقادير PICKUP و TMS

بررسي انواع فانكشنهاي حفاظتي

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت( 50/51/50G/51G/50N/51N) و بررسي تفاوتهاي آنها

نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت جرياني فاز و ارت و اصول آن

6.فانكشنهاي حفاظت ولتاژي

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت ولتاژي (59/59N/27/27R)

نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت ولتاژي و اصول آن

7.فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار (67/67N)

نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت جرياني جهت دار و اصول آن

8.فانكشنهاي حفاظت موتوري

آشنايي با فانكشنهاي حفاظت موتوري (46/48/49T/49RMS/51LR/66)

نحوه تنظيم فانكشنهاي حفاظت موتوري و اصول آن

9.بررسي يك مثال نمونه

ترسيم دياگرام تك خطي يك پلنت صنعتي و مطالعه حفاظتي با ETAP

بررسي هماهنگي حفاظتي در شبكه مورد مطالعه

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار