صول حفاظت پستهای فشار قوی

  هماهنگي حفاظتي رله هاي پست هاي فشار قوي

 • اهداف هماهنگي حفاظتي
 • دياگرام تک خطي
 • انواع حفاظت ها 
 • تعيين نواحي و هم پوشاني حفاظتي
 • حفاظت اصلي
 • حفاظت پشتيبان
 • مراحل حفاظت و هماهنگي رله ها
 • پخش بار
 • محاسبات اتصال کوتاه
 • انتخاب رله ها
 • انواع منحني هاي جريان زياد 
 • استاندارد ANSI
 • استاندارد IEC
 • مقايسه عملکرد انواع منحنيهاي رله هاي جريان زياد
 • معکوس استاندارد
 • خيلي معکوس
 • خيلي زياد معکوس
 • تاخيري معکوس
 • جريان آستانه
 • اثر جريان بار
 • تعيين جريان آستانه
 • عوامل موثر در تعيين زمان هماهنگي بين رلههاي جريان زياد
 • از نظر زمان باز شدن کنتاکت هاي کليدهاي قدرت و نوع آنها
 • از نظر تاخير صدور فرمان رله ها (Trip Back)
 • از نظر تاخير صدور فرمان رله هاي کمکي(Lock Out Relays)
 • از نظر حاشيه اطمينان با توجه به نوع رله هاي ديجيتالي, الکترونيکي و ديسکي
 • مرور بر اتصال کوتاه و کاربرد آن در هماهنگي حفاظتي
 • حداقل و حداکثر جريان اتصال کوتاه
 • منحني مقايسهاي بين خطاي هاي سه فاز, دو فاز و تک فاز به زمين
 • کاربرد محاسبات جريان اتصال کوتاه در يک سيکل, يک و نيم سيکل تا 8  سيکل و 30 سيکل

 ترانسفورماتورهاي جريان

 • اشباع DC 
 • اشباع AC 
 • انواع رله هاي جريان زياد
 • هماهنگي حفاظتي در خطاي فاز به زمين 
 • انواع اتصالات ترانسفورماتورهاي جريان زياد و رله ها براي خطاي تک فاز به زمين
 • هماهنگي بين خطاي سه فاز و تک فاز 
 • هماهنگي در سيستمهاي زمين نشده و رله هاي ولتاژي
 • هماهنگي خطاي تکفاز به زمين در دو سطح ولتاژي متفاوت

-          حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت 

 • انواع نمايشگرها
 • سطح روغن
 • درجه حرارت
 • فشار سنج
 • تشخيص خطا به روش  مکانيکي 
 • رله بوخ هلتز
 • رله فشار
 • رله افزايش ناگهاني فشار روغن
 • رله افزايش ناگهاني فشار گاز
 • رله آناليز گاز
 • عوامل ايجاد اضافه حرارت
 • اضافه بار
 • بار هاي غير خطي
 • اضافه تحريک
 • قطع سيستم خنک کنندگي
 • تشخيص اضافه حرارت 
 • عوامل ايجاد اضافه حرارت
 • اثرات اضافه حرارت
 • نمايشگر درجه حرارت
 • رله اضافه بار
 • رله تشخيص نقطه داغ

  

 • حفاظت اضافه جريان
 • منحني تحمل خطا 
 • جريان هجومي
 • تشخيص جريان هجومي
 • منحني مناسب رله جريان زياد و پوشش جريان هجومي
 • منحني مناسب رله جريان زياد و بلاکينگ جريان هجومي
 • ترکيب رله جريان زياد و زمان ثابت
 • انتخاب ترانسفورماتور جريان براي حفاظت ديفرانسيل و جريان زياد
 • حفاظت ديفرانسيل 
 • تک شيب
 • دو شيب
 • دو نقطه اي
 • چند نقطه اي
 • تشخيص اشباع ترانسهاي جريان در حفاظت ديفرانسيل
 • بلاکينگ حفاظت ديفرانسيل در مقابل جريان هجومي
 • تشخيص همزماني جريان هجومي و خطا و خروج از بلاکينگ حفاظت جريان زياد و ديفرانسيل
 • حفاظت در مقابل اضافه شار 
 • منحني V/f 
 • روش تشخيص با هارمونيک پنجم
 • حفاظت تک فاز به زمين
 • اتصال ترانسفورماتورهاي جريان 
 • رله اضافه جريان 

-          رله حفاظت ديفرانسيل زمينREF 

-         انتخاب برقگير

-          حفاظت باسبار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار