دوره آموزش (TXPTraining(GasTurbine

TXPDCSOverview
Break
TXPDCSOverview
Break
TXPOM650-OTDisplayFunctions
Break
TXPOM650-OTDisplayFunctions

TXPOM650-OTDisplayFunctions
Break

TXPOM650-Logs,CurvesandASD
Break
TXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)
Break
TXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)
TXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)
Break
TXPAS620HW&SW
Break
TXPAS620HW&SW
CourseTitle
TXP DCS Overview
Break
TXPBasic Administration
Break
TXPBasic Administration
Break
OM650HW &SW
TXPHW AS 620OM650HW &SW and DS
670
Break
TXPHW AS 620
Break
TXPHW AS 620
Break
TXPHW FUM Cards
TXPHW FUM Cards
Break
TXPSoftware Symbols
Break
TXPSoftware Symbols
Break
TXPSoftware Symbols
TXPSoftware Symbols
Break-
ES 680
Break
ES 680
Break
LAN(Terminal and Plant Bus)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار