دوره آموزشی PLC S7 پیشرفته

معرفی سخت افزار S7-400  معمولی و S7-400H  افزونه 

آشنايي با بلوكهاي برنامه FB , FC , DB, SFB, SFC, OB طراحی آن

طراحی توابع کاربردی صنایع نفت و گازو سیمان 

آشنايي با انواع فرمتها در بلوكهاي اطلاعاتي

آشنايي با UDT  و مراحل کار با آن 

آشنايي با آدرس دهي غير مستقيم و كاربرد آن

بررسي كامل ماژولهاي آنالوگ و سیم بندی آنها 

آشنايي با سنسورهاي دما، فشار، وزن، دبي، سطح

بررسي نحوه اتصال انواع سنسورهاي آنالوگ به ماژول AI

بررسي مراحل اتصال انواع ترانسميترهاي دما و فشار به وروديAI

کالیبره کردن ورودیهای آنالوگ 

مراحل اتصال شيرهاي آنالوگ به ماژولAO

معرف انواع OB ها و کاربرد هریک 

بررسي كامل مراحل برنامه نويسي بلوكهاي وقفه

آشنايي با پيغام هاي Diagnostic Buffer ‐

بررسي كامل مراحل عيب يابي توسط پيغامهاي CPU و تنظیمات CPU

آشنايي با نحوه آپديت كردن ليست تجهيزات در محيط   HW-CONFIG

پياده سازي كنترلرPID درنرم افزار توسط بلوكهاي سيستمي

معرفی توابع کاربردی و پیشرفته برنامه نویسی  از کتابخانه S7

شبکه بندی PLC  با سایر تجهیزات 

 

معرفی سخت افزار S7-400  معمولی و S7-400H  افزونه

آشناييبابلوكهايبرنامه FB , FC , DB, SFB, SFC, OB طراحی آن

طراحی توابع کاربردی صنایع نفت و گازو سیمان

آشناييباانواعفرمتهادربلوكهاياطلاعاتي

آشناييبا UDT  و مراحل کار با آن

آشناييباآدرسدهيغيرمستقيموكاربردآن

بررسيكامل ماژولهايآنالوگ و سیم بندی آنها

آشناييباسنسورهايدما،فشار،وزن،دبي،سطح

بررسينحوهاتصالانواعسنسورهايآنالوگبهماژول AI

بررسيمراحلاتصالانواعترانسميترهايدماوفشاربهوروديAI

کالیبره کردن ورودیهای آنالوگ

مراحلاتصالشيرهايآنالوگبهماژولAO

معرف انواع OB ها و کاربرد هریک

بررسيكاملمراحلبرنامهنويسيبلوكهايوقفه

آشناييباپيغامهايDiagnostic Buffer

بررسيكاملمراحلعيبيابيتوسطپيغامهاي CPUو تنظیمات CPU

آشناييبانحوهآپديتكردنليستتجهيزاتدرمحيط   HW-CONFIG

پيادهسازيكنترلرPID درنرمافزارتوسطبلوكهايسيستمي

معرفی توابع کاربردی و پیشرفته برنامه نویسی  از کتابخانه S7

شبکه بندی PLC  با سایر تجهیزات 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار