سیستم مدیریت هزینه های کیفیت C.O.Q

بررسی مفاهیم هزینه کیفیت و نقاط هزینه زا در سیستم کیفیت

نیازمندیهای یک سیستم هزینه یابی کیفیت و مراحل استقرار سیستم

شناخت هر یک از مراحل و انجام کار گروهی برای شبیه سازی هر یک از آنها

چگونگی مشارکت کارکنان

انتخاب تیم هزینه یابی کیفیت و نقش ها

ارزیابی وضعیت هزینه ها در وضعیت جاری سازمان

شناخت هزینه عدم انطباق ها

هزینه کاهش عدم انطباق ها و روند هزینه کاهش عدم انطباقها تا شرایط Zero Defect

شناخت هزینه بازرسی و کنترل کیفیت محصول و یا خدمات در سازمان

هزینه افزایش یا کاهش بازرسی و روند آن در سازمان

شناخت هزینه های پیشگیرانه در سازمان

هزینه افزایش یا کاهش اقدامات پیشگیرانه و روند آن

ارزیابی خط و مشی و اهداف کیفیت از دیدگاه هزینه های مربوط

نقطه سربه سر هزینه های کیفیت در سازمان و رضایت مشتری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار