تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای

روزاول

آشنایی با مفاهیم لرزه ای
مقدمه
تئوری
مفهوم رد لرزه
انواع داده های لرزه ای و فرمت آنها
ضریب بازتاب
بازتابنده لرزه ای
موجک
تفکیک افقی و قائم در داده های لرزه ای
چگونگی ظاهر شدن ساختمان ها در مقاطع لرزه ای
چگونگی تشخیص افق های مختلف بر روی مقاطع لرزه ای

روزدوم

شروع به کار با نرم افزار Petrel
چگونگی ورود داده ها، مفهوم Cube و ارزیابی (QC)
تعیین سیستم مختصات پروژه
ورود داده های چاهی و ارزیابی (QC)
ورود داده های سه بعدی
اضافه کردن داده به داده های قبلی
ورود داده های دو بعدی
نمایش داده ها در پنجره های نمایش دو بعدی و سه بعدی
نمایش داده ها در BaseMap
مدیریت پیمایش های لرزه ای (Surveys)
تحلیل Mis-Tie ها
انتخاب قطعه ای از داده های لرزه ای دو بعدی و سه بعدی
نمایش مقاطع لرزه ای
ورود داده ها از پروژه ای دیگر
خروجی گرفتن از داده ها

روزسوم

بازبینی مقدماتی
Handling خطوط لرزه ای در BaseMap و پنجره سه بعدی
Handling خطوط لرزه ای در پنجره تفسیر
بهبود نمایش داده های لرزه ای
تغییر در رنگهای نمایش داده ها
ایجاد یک Well Intersection Fence Diagram
Volume Rendering
ساختن مقاطع چاهی
ارزیابی و ویرایش نگار های چاهی
تخمین یک نگار چاهی
ورود CheckShot
تصحیح نگار صوتی و ساختن رابطه زمان-عمق
ساختن نگار مقاومت صوتی و سری ضرایب بازتابی
تولید موجک و ساختن لرزه نگاشت مصنوعی
مقایسه لرزه نگاشت مصنوعی و داده های واقعی در محل چاه
تنظیم دستی و انتخاب رخدادها
نمایش ردلرزه مصنوعی در یک پنجره سه بعدی و یا پنجره تفسیر

روزچهارم

تفسیر مقدماتی
چگونگی شروع به تفسیر
انتخاب افق های مورد نظر
چگونگی انتخاب Loop ها

تفسیر نهایی
چگونگی انتخاب خودکار (Guided) افق لرزه ای
چگونگی انتخاب با خودکار (Seeded) افق لرزه ای دو بعدی
چگونگی انتخاب با خودکار (Seeded) افق لرزه ای سه بعدی
چگونگی ویرایش دستی یا خودکار تفسیر های خودکار
چگونگی انتخاب دستی افق لرزه ای
بهبود پارامترهای انتخاب خودکار
مسطح سازی افق های لرزه ای
تفسیر گسل ها
ویرایش گسل ها
ساخت یک سطح لرزه ای با/بدون مرز
ساخت مدل ساختمانی

روز پنجم

تبدیل به عمق
مفاهیم و لزوم تبدیل به عمق
ورود داده های سرعتی
تعیین بازه های مدل سرعتی
ساخت مدل سرعتی با استفاده از داده های چاهی
ساخت مدل سرعتی با استفاده از Seismic Velocity Cube
ساخت مدل سرعتی با استفاده از Stacking Velocity
تبدیل به عمق
نمایش نقشه های لرزه ای

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار