نرم افزار GeoStudio و کاربرد آن در طراحي سدهاي خاکي و شيبهاي خاکي و روشهاي مسلح کردن خاک

آناليزتنش– تغييرمکان

آناليز تنش-تغييرمکان يک خاکريز در يک مرحله اجرا

آناليز تنش-تغييرمکان يک خاکريز در چند مرحله اجرا

تحليلتراوشآب

تحليل تراوش آب در خاکريز

بررسي عملکرد سازه خاکي در مقابل آب و ارائه روشهاي بهسازي و کنترل

تراوش آب در سازههاي خاکي

تحليلپايداري

تحليل پايداري يک خاکريز و محاسبه ضريب اطمينان پايداري

بهسازي سازههاي خاکي توسط مهار، نيلينگ و ژئوتکستايل

تحليلديناميکي

تحليل ديناميکي خاکريزها و سدهاي خاکي

تحليلتنش- تغييرمکانسدها

تحليل تنش تغييرمکان سدهاي خاکي با هسته رسي در شرايط مخزن پر

تحليلتراوشتابعزمانسدها

آناليز تراوش و حرکت آب در خاک تابع زمان سد خاکي با هسته رسي

تحليلپايداريسدخاکي

تحليل پايداري سد خاکي با هسته رسي با درنظر گرفتن شرايط فشار آب حفرهاي هسته

تحليلپايداريبابرنامه

مدلسازي سد خاکي در نرم افزار SLIDE و مقايسه نتايج

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار