دوره پیشرفته نرم افزار مایک

سري نرم افزاريMIKE توسط موسسه هيدروليک دانمارک (DHI) تهيه شدهاند (www.DHIgroup.com).

در اين مجموعه زير برنامه هايMIKE11، MIKE21، MIKE3، MIKE 21/3 Integrated Models، MIKE SHE، LITPACK وMIKE Flood مي باشد. دامنه کاربرد اين نرم افزار شامل مدل سازي کانال ها و رودخانه ها در حالت هاييک و دو بعدي، مدل سازي پروسه هاي ساحلي (امواج، جريان ناشي از امواج، مورفولوژي ساحل و رودخانه اثر احداث سازه هاي ساحلي بر خط ساحل و ...)، طراحي بندر و نفوذ امواج، مدل سازي مخازن و درياچه ها، مدل سازي انتشار آلودگي هاي مختلف در محيط هاي آبي، مدل سازي آب هاي سطحي و زير زميني و بررسي اثرات زيست محيطي در مناطق مختلف و محيط هاي آبي ميباشد.

 

مجموعهMIKE 21 :

 

زير برنامه هايBW، SW، EMS و PMS ابزار شبيه سازي امواج در اين مدل هستند. زير برنامه BW با دريافت مشخصات طيف موج، پديده هاي موج در آب هاي کم عمق و ناحيه انتقالي در مشخصات موج اعمال مي کند. از قابليت هاي اين مدل مي توان به شبيه سازي پديده هايي چون شکست، تفرق، انعکاس، انکسار، ژرفاکاستگي و اندرکنش موج و موج و جريان ناشي از امواج را نام برد. زير برنامه EMS و PMS قابليت حل معادلات با شيب ملايم را در حالت هاي بيضوي و پارابوليک دارا مي­باشند. اين مدل ها قابليت شبيه سازي پديده هاي مختلف انتقال امواج از آب عميق به کم عمق را دارا هستند. مدل SWيک مدل نسل سوم است که با استفاده از روابط انرژي امواج به شبيه سازي پديده هاي مختلف از جمله امواج ناشي از باد را دارا مي باشد. در اين مدل امکان اتصال به مدل هاي جريان به صورت ديناميک و پويا وجود دارد. روش مورد استفاده در اين مدل روش حجم محدود مي باشد. شبکه مورد حل با استفاده از شبکه بي ساختار مثلثي بررسي و ساخته مي شود. اطلاعات ورودي به اين مدل شامل مشخصه هاي مختلف باد و طيف امواج به صورت هاي مختلفي و در تمام حالات قابل تعريف است. خروجي­هاي اين مدل در محيطي گرافيکي و به صورت کاملا مناسبي ارائه مي شود. مدل هاي هيدروديناميک اين مجموعه شامل مدل هايFlow Model و Flow Model FM است. اين مدل ها قابليت حل معادلات ناوير استوکس را در حالت دو بعدي دارا مي باشند. اين مدل ها با در نظر گرفتن اثر پديده هايي چون جزر و مد، باد، جريان ناشي از امواج، رسوبات چسبنده، رسوبات غير چسبنده و مدل سازي زيست محيطي (انتشار آلودگي) به شبيه سازي محدوده حل مي پردازند. لازم به ذکر است که در نرم افزار MIKE21 از اين مدل ها به عنوان مدلهاي پايه براي مدل سازي نام برده شده است.

 

سرفصل مطالب دوره پیشرفته:

در برنامه آموزشي پيشرو سعي در معرفيMIKE SW خواهد شد. لازم به ذکر است که مجموعه MIKE ZERO که به منظور تهيه فايل هاي ورودي نرم افزار و ارائه مناسب خروجي مدل هاي مختلف آن تهيه شده، شرح داده خواهد شد. بدين وسيله کاربر روش ساخت ورودي و پردازش خروجي را براي زير برنامه هاي مختلف MIKE خواهد آموخت.

 

1. معرفي دوره وهدف از برگزاري
در این بخش موارد مشروح در دوره و هدف از بر پایی آن به منظور آشنایی بیشتر مختصرا شرح داده می شود.
2. آشنايي با مباني مدل جریان
مبانی مدل مورد استفاده و کلیاتی در مورد جریان ها و کاربرد آنها در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
3. معرفي ماژول MIKE21 Flow Model FM
بخش های مختلف نرم افزار و آیکن های آن و پارامتر های وابسته معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
4. اصول و روش های مطالعاتی در مهندسی دریایی به منظور انجام مطالعات جریان
در این بخش با توجه به تجارب موجود در زمینه انجام مطالعات جریان های دریایی و رودخانه ای در کشور و سطح بین المللی، به معرفی گام به گام مطالعات جریان پرداخته می شود.
5. انجام یک پروژه مقدماتی
در این بخش به منظور حصول اطمینان از آموزش صحیح متقاضیان دوره به انجام یک پروژه در زمینه مدل سازی جریان پرداخته می شود.
6. آشنايي با مباني مدل رسوب
مبانی مدل مورد استفاده و کلیاتی در مورد انتقال رسوبات دریایی و کاربرد آنها در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
7. معرفي ماژول MIKE21 ST
بخش های مختلف نرم افزار و آیکن های آن و پارامتر های وابسته معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
8. اصول و روش های مطالعاتی در مهندسی دریایی به منظور انجام مطالعت رسوب
در این بخش با توجه به تجارب موجود در زمینه انجام مطالعات رسوب در کشور و سطح بین المللی، به معرفی گام به گام مطالعات پرداخته می شود.
9. انجام یک پروژه مقدماتی
در این بخش به منظور حصول اطمینان از آموزش صحیح متقاضیان دوره به انجام یک پروژه در زمینه مدل سازی رسوب پرداخته می شود.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار