دوره دوم آموزش نرم افزار MIKE

 

1. معرفي دوره و هدف از برگزاري 

در این بخش موارد مشروح در دوره و هدف از بر پایی آن به منظور آشنایی بیشتر مختصرا شرح داده می شود.
2. آشنايي با مباني مدل جریان
مبانی مدل مورد استفاده و کلیاتی در مورد جریان ها و کاربرد آنها در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
3. معرفي ماژول MIKE21 Flow Model FM
بخش های مختلف نرم افزار و آیکن های آن و پارامتر های وابسته معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
4. اصول و روش های مطالعاتی در مهندسی دریایی به منظور انجام مطالعت جریان
در این بخش با توجه به تجارب موجود در زمینه انجام مطالعات جریان های دریایی و رودخانه ای در کشور و سطح بین المللی، به معرفی گام به گام مطالعات جریان پرداخته می شود.
5. انجام یک پروژه مقدماتی
در این بخش به منظور حصول اطمینان از آموزش صحیح متقاضیان دوره به انجام یک پروژه در زمینه مدل سازی جریان پرداخته می شود.
6. آشنايي با مباني مدل رسوب
مبانی مدل مورد استفاده و کلیاتی در مورد انتقال رسوبات دریایی و کاربرد آنها در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
7. معرفي ماژول MIKE21 ST
بخش های مختلف نرم افزار و آیکن های آن و پارامتر های وابسته معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
8. اصول و روش های مطالعاتی در مهندسی دریایی به منظور انجام مطالعت رسوب
در این بخش با توجه به تجارب موجود در زمینه انجام مطالعات رسوب در کشور و سطح بین المللی، به معرفی گام به گام مطالعات پرداخته می شود.
9. انجام یک پروژه مقدماتی
در این بخش به منظور حصول اطمینان از آموزش صحیح متقاضیان دوره به انجام یک پروژه در زمینه مدل سازی رسوب پرداخته می شود.

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار