روش ها و دستگاه های نمودارگیری

روز اول:
مقدمه ای بر مفاهیم ارزیابی سازند
آشنایی با خصوصیات پتروفیزیکی مخازن
کاربردهای داده های پتروفیزیکی در مطالعه مخازن نفت و گاز
تشریح روش های فیزیکی برای ثبت خصوصیات سازندها
مرور تاریخچه تکامل دستگاه های نمودارگیری
معرفی شرکت های توسعه دهنده دستگاه های نمودارگیری

روز دوم:
دستگاه ها و تجهیزات نمودارگیری
بررسی اثرات محیط نمودارگیری بر تجهیزات و داده های لاگ
بررسی اثرات عوامل هندسی و ویژگیهای دستگاه بر قرائت نمودارها
اصول ترکیب دستگاه های مختلف نمودارگیری و عوامل اثرگذار بر آن
روش های انتقال اطلاعات نمودارگیری
فرمت های استاندارد ذخیره و انتقال داده های لاگ
معرفی روش های استاندارد نمایش انواع نمودارها

روز سوم:
مقدمه ای بر نمودارگیری الکتریکی و خواص الکتریکی مواد
تشریح روش های متمرکز و غیر متمرکز نمودارگیری مقاومتی
مکانیسم برداشت نمودارهای الکتریکی مستقیم و آشنایی با دستگاه های متداول آن
مکانیسم برداشت نمودارهای الکتریکی القایی و آشنایی با دستگاه های متداول آن
فیزیک دستگاه های انتشار امواج الکترومغناطیس (EPT)
نمودارهای مقاومت برداشت شده در چاه های دارای لوله جداری
عوامل اثر گذار بر نمودارهای مقاومت
تفسیر اولیه نمودارهای مقاومت

روز چهارم:
مقدمه ای بر نمودارگیری هسته ای
انواع منبع ها و گیرنده های هسته ای
رادیواکتویته طبیعی و طیف سنجی
دستگاه های نمودارگیری دانسیته و فوتوالکتریک
اصول نمودارگیری نوترون و دستگاه های مختلف برداشت تخلخل نوترون
دستگاه های خاص نمودارگیری نوترون (ترمال و اپی ترمال)
مقدمه ای بر نمودارگیری اکوستیک
دستگاه های مختلف نمودارگیری اکوستیک در چاه های حفره باز و دارای لوله جداری

روز پنجم:
نمودارگیری حین حفاری (LWD) و تفاوت های آن با نمودارگیری متداول
نحوه انتقال داده ها در نمودارگیری حین حفاری (LWD)
آشنایی با اصول برداشت و دستگاه های مختلف نمودارهای تصویری (FMI, FMS)
آشنایی با اصول برداشت و دستگاه های مختلف نمودارهای مدرن DSI
آشنایی با اصول برداشت و دستگاه های مختلف نمودارهای مدرن NMR
نحوه کنترل کیفیت انواع نمودارها (در محل چاه و قبل از شروع تفسیر آنها)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار