پردازش و تفسير لاگ هاي تصويرگر (پيشرفته)

جلسه اول : تکنولوژي هاي تصوير برداري درون چاهي و پيشرفتهاي اخير
جلسه دوم: مرور روش هاي پردازش لاگهاي تصويربردار
جلسه سوم : مرور فرآيند تفسير لاگهاي تصويربردار
جلسه اول : کابردهاي رسوبشناسي لاگهاي تصويرگر در مخازن ماسه سنگي
جلسه دوم: کابردهاي رسوبشناسي لاگهاي تصويرگر در مخازن کربناته
جلسه سوم: تفسير هندسي و پتروفيزيکي لاگ هاي تصويري حين حفاري (LWD) نظير لاگ هاي AND, RAB, ISonic
جلسه اول : بهبود تفسير هندسي و پتروفيزيکي مخازن نازک لايه (thin Bed) با به کارگيري لاگهاي تصويرگر
جلسه دوم: استفاده از لاگهاي تصويرگر در ارزيابي پتروفيزيکي مخازن
جلسه سوم : ملاحظات تفسير ساختاري لاگهاي تصويرگر در چاه هاي افقي
جلسه اول : رقومي سازي و جهت دار کردن مغزه هاي کامل (whole core) براي مطالعات ساختاري
جلسه دوم: بکارگيري لاگهاي تصويرگر براي تعيين مسير چاه هاي زاويه دار و افقي
جلسه سوم : استفاده از تکنيک هاي هوشمند براي شناسايي دسته هاي طبيعي شکستگي
جلسه اول : لاگهاي تصويري در مطالعات ژئومکانيکي
جلسه دوم: تلفيق لاگهاي تصويرگر با داده هاي توليد (PLT) و داده هاي هرزروي گل، تست هاي درون چاهي (RFT, MDT)
جلسه سوم : آشنايي با ساختار داده و ملاحظات پردازش و تفسير ساير لاگهاي تصويرگر موجود در ايران (CAST, CBIL, XRMI, EMI, …)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار