تعمیرات تخصصی توربین های بخار

 

آيتمهاي مورد نياز در بخش مكانيك توربين بخار باتمركز تعميراتي (جمعا 30 جلسه)

 

1-انواع نيروگاههاي توليد برق(آبي-بخاري-گازي-سيكل تركيبي-انرژي هاي نو)(1)
2-بررسي مزيت ومعايب نيروگاهها (2)
• توليد وراندمان
• حضور درشبكه برق
• اقليم جغرافياي وزيست محيطي
• نوع سوخت
• تعميرات ونگهداري
3-سيكل آب بخار از نظر ترموديناميكي(1)
• آنتالپي وآنتروپي
• نمودار TS
• راندمان و راههاي افزايش ان
• PI دياگرام وارتباط آن با منحني TS

 


4-بررسي ترموديناميكي پره هاي توربين (1)
• بردارهاي توزيع فشاربرروي پره ها
• بردارهاي توزيع سرعت
• پروفيل پره هاي ثابت ومتحرك
• رديفهاي پره ها
• لقي ها
5-آشنايي با تجهيزات توربين(2)
• بويلر
• برج خنك كن
• هيدروليك وروغن كاري
• توربين
6-آشنايي با انواع پمپها وفنها(4)
الف)پمپهاي عمومي:
• پمپهاي سانتريفيوژ
• پمپهاي پيستوني
• پمپهاي توربيني
• پمپهاي دنده اي
• پمپهاي چند مرحله اي
ب)پمپهاي مخصوص:
• CONDONCE POMP (CP)
• CIRCULATION WATER POMP(CWP)
• BOILER FEED POMP(BFP)
• MAKE UP POMP(MP)
فنها
الف)فنهاي عمومي:
ب)فنهاي مخصوص :
• INDUCED DRAFT FAN(IDF)
• GAZ RECIRCULATION FAN(GRF)
• GAZ AIR HEATER(GAH)
• FORC DRAGHT FAN(FDF)
ج)كاويتاسيون NPSH وبررسي معايب پمپها و فنها
7-آشنايي با انواع والوها(2)
الف)والوهاي عمومي
• GLOBE VAL
• BALL VALVE
• -BUTTERFLY VALVE(پروانه اي)
• NIDDLE VALVE
• GATE VALVE
• PISTON VALVE
• TRAPS
ب) والوهاي مخصوص:
• گاورنر ولوها
• تراتل والوها
• باي پس والوها
• STOP والوها
8-تعميرات پمپها .فنها ووالوها(3)
• آشنايي با نقشه هاي فني پمپها وفنها وتعميرات مورد نياز انها
• الاينمنت كوپلينگ ها
• RUN OUT CHECK شفت پمپها وساق والوها
• آب بندي SEAL ها
• CONTACT CHECK وتست اب بندها
• تنظيم لقي هاي شعاعي ومحوري
• تنظيم ياتاقانهاي ژورنال و تراست
9-استراتژي تعميرات.برنامه زمان بندي وتعميرات پيشگيرانه(2)
10-ابزارشناسي نيروگاهي(2)
الف)ابزار الات عمومي
ب)ابزارالات مخصوص:
• ابزار مخصوص اورهال توربين
• ابزار مخصوص اورهال ژنراتور
• ابزار مخصوص اورهال پمپهاوفنهاي مخصوص
• ابزار مخصوص اورهال والوهاي مخصوص
• ابزار مخصوص دراوردن روتور الكترو موتورهاي 6.6 KV
ج)ساخت و طراحي ابزارمخصوص هاي مورد نياز
د)ايمني فني وبالا برها
11-روانكاري وخواص روغنها(2)
• مفاهيم اوليه روغن
• كنترل كيفي روغن وبرنامه های زمانبندی سرریز.تعویض ونکات فنی
• توضیح عیوب توربین وپمپ ویاتاقانهاازروی خواص روغن
12-تعمیرات توربین وژنراتور(8)
الف)توربین:
• تجهیزکارگاه واقدامات لازم قبل ازدمونتاژ
• مراحل دمونتاژ
• تنظیم واندازه گیری لقی های یاتاقانها
• چک الینمنت وتنظیم ان
• اندازه گیری لقی پره ها وسیل های توربین
• تمیزکاری قطعات ونکات فنی انها
• بلندکردن روتور
• انجام تستهای مورد نیاز(NPT.PT..التراسونیک)
• شابرزدن یاتاقانها وتنظیم صفحه های فاصله انداز
• کنتاکت چک یاتاقانها
• نحوه باز کردن وبستن پیچها وتنظیم درصد انبساط طبق دستورالعمل
• کامشینینگ وراه اندازی
ب) ژنراتور
• مراحل دمونتاژ
• نصب ابزار مخصوصها
• اندازه گیری های لازم (یاتاقانها .حرکتهای محوری والینمنت )
• بیرون اوردن روتور ونکات فنی
• تنظیم سیلها

 

لازم به ذکر است که سرفصلهای الکتریک وابزار دقیق با همان شرح قبلی در صورت
نیاز با تمرکز موارد مربوط به نیروگاه بخار ارایه میشود.

 

سرفصلهای بخش الکتریک (تخصصی- 12 )
1-اشنایی با ژنراتور سنکرون وتعمیرات مربوطه
2-اشنایی باترانسفور ماتورها وتعمیرات مربوطه
3-مصارف داخلی نیروگاه وارایش باسهای داخلی
4-مصارف اضطراری ودیزل ژنراتور
5-باطریها وشارژرها
6-سیستم تحریک وSFC
7-اشنایی با پست نیروگاهی وشبکه انتقال وتعمیرات مربوطه
8-اشنایی با موتورهای الکتریکی وتعمیرات مربوطه
9-سیستم DC وتوزیع ومصارف ان

سر فصلهای بخش ابزاردقیق (تخصصی-8)

 

1-اشنایی باابزار دقیق وسیستمهای اندازه گیری در نیروگاه
2-اشنایی با انواع محرکهای موتوری .پنوماتیکی وهیدرولیکی
3-کنترل و مونیتورینگ نیروگاه
4-حفاظت نیروگاه
5-تعمیرات ابزار دقیق وکنترل (انالیز فالت وکالیبراسیون و...)

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار