دینامیک سیالات محاسباتی

عنوان
کتاب اصول شبیه سازی مقدماتی و پیشرفته دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده از نرم افزارهای FLUENT و CFX به همراه آموزش نرم افزارهای Gambit، TGrid، ICEM-CFD و CFD-POST
نرم‌افزار COMSOL
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX
دوره مقدماتی آموزش STAR-CCM
آموزش شبیه سازی با استفاده از نرم افزار OpenFOAM
دوره پیشرفته روش های نوین تولید هندسه و شبکه های بدون سازمان با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid
دوره پیشرفته روش های نوین تولید شبکه های سازمان یافته با استفاده از نرم‌افزار ICEM-CFD
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT
شبيه سازي پيشرفته 2 با استفاده از نرم افزار FLUENT شامل مباحث DPM و Combustion
شبيه سازي پيشرفته 1 با استفاده از نرم افزار FLUENT شامل مباحث UDF و Dynamic Mesh
دوره مقدماتی شبیه سازی با استفاده از نرم افزارهای ICEM-CFD و ANSYS-FLUENT
دوره مقدماتی و پیشرفته تولید شبکه در نرم افزار ICEM-CFD
شبیه سازی فیزیکهای چندگانه با استفاده از نرم افزار COMSOL
زبان برنامه نویسی Fortran (سرفصل دوم)
آموزش نرم افزار Flow 3D
زبان برنامه نویسی Fortran (سرفصل اول)
آموزش MIKE21
آموزش مقدماتی و پیشرفته ICEM-CFD
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MIKE21
شبیه سازی پیشرفته با استفاده از CFX
دوره مقدماتی تولید شبکه و شبیه‌سازی CFD با استفاده از نرم‌افزارهای CFX و ICEM-CFD
شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار ANSYS-CFX
آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Gmabit
آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار FLUENT
شبیه‌سازی تجهیزات صنعت نفت و گاز با استفاده از CFD

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار